top of page

טיפול מול הרשויות

הגשת בקשה להיתר ויציאה למכרז קבלנים

Blueprint

עם אישור הסקיצה הסופית, האדריכל מגיש בקשה לקבלת היתר בניה. תפקידו כולל בשלב זה את ההתנהלות מול הרשויות השונות לקבלת ההיתרים (ועדות התכנון והבנייה, פיקוד העורף, תאגיד המים, כיבוי אש, חברת החשמל וכו'). אנו מתמחים בהליך הרישוי ועמידה בלוחות זמנים ברורים ומוגדרים מראש

לאחר קבלת ההיתר בפועל, האדריכל מנפיק סט תוכניות אדריכליות לביצוע בקנה מידה של 1:50. כאן למעשה מסתיים תפקידו. למעט שניים-שלושה ביקורי אדריכל בשטח (פיקוח עליון), המושכות עוברות לידיהם של המפקח מטעם הלקוחות והקבלן המבצע

bottom of page